İşte IŞİD – AKP bağlantısı

İşte IŞİD – AKP bağlantısı

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Halk TV’den Cüneyt Akman’ın özel haberini köşesinde paylaştı. Habere göre IŞİD progadandası yapmasıyla bilinen takvahaber.net’in bağlı olduğu Vakıf’ın ortakları arasında Erdoğan ve Davutoğlu da yer alıyor.

İşte Uğur Dündar’ın yazısından, AKP hükümetinin IŞİD yandaşları ile organik bağını ortaya çıkaran o detaylar:

“(…) Cü­neyt Ak­man bu si­te­nin do­ma­in sor­gu­la­ma­sı­nı yap­tı­ğın­da, Zey­nel Abi­din Ka­ya ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği­ni ve ad­re­si­nin de Ata­kan Cad­de­si No: 13 A. Du­dul­lu-Üm­ra­ni­ye ol­du­ğu­nu be­lir­li­yor. Bu ad­re­se bak­tı­ğın­da da kar­şı­sı­na Er­dem Özel Eği­tim Hiz­met­le­ri A.Ş. un­van­lı bir şir­ket ve ona ait “Ö­zel Üm­ra­ni­ye İr­fan Li­se­si­” çı­kı­yor.

Bu­nun üze­ri­ne Ti­ca­ret Si­ci­li­’n­den Er­dem Özel Eği­tim Hiz­met­le­ri şir­ke­ti­nin or­tak­la­rı­nın kim­ler ol­du­ğu­nu çı­ka­rı­yor.

Or­tak­la­rın İlim Yay­ma Vak­fı, İs­ma­il Fah­red­din Tiv­nik­li, Sa­ba­hat­tin Kır­kan, İs­met Ağan ve Mah­mut Hü­da­i Yıl­ma­z’dan oluş­tu­ğu­nu be­lir­li­yor.

Şa­şır­tı­cı, hat­ta çok çar­pı­cı te­sa­düf­ler­le de bu sı­ra­da kar­şı­la­şı­yor.

Zi­ra İlim Yay­ma Vak­fı­’nın, 12.000.000 TL ser­ma­ye­li Er­dem Şir­ke­ti­’nin bü­yük or­ta­ğı ol­du­ğu­nu ve 2013 yı­lın­da­ki pay tu­ta­rı­nın 11.748.950 TL’­yi bul­du­ğu­nu tes­pit edi­yor.

Bu­nun ne­re­si şa­şır­tı­cı de­me­yin?
Sı­kı du­run! Bom­ba şim­di ge­li­yor:

İlim Yay­ma Vak­fı­’nın mev­cut ku­ru­cu­lar lis­te­sin­de T.C. Baş­ba­ka­n’­ı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Nec­med­din Bi­lal Er­do­ğan ve T.C. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da di­ğer­le­riy­le bir­lik­te yer al­dı­ğı­nı gö­rü­yor.

Tiv­nik­li so­ya­dı ise 17-25 Ara­lı­k‘­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­dan hiç ya­ban­cı­mız de­ğil.

(Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve İs­ma­il Fah­red­din Tiv­nik­li­’nin, Er­do­ğa­n’­ın çok ya­kın ar­ka­da­şı, ade­ta sır­da­şı ol­du­ğu­nun öne sü­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­mak­ta ya­rar var.)”

BAĞLANTI TESADÜF MÜ?

“Cü­neyt Ak­man kuş­ku­suz bu ve­ri­le­re ba­ka­rak adı ge­çen­le­rin ve AK­P’­nin, IŞİD yan­lı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­mi­yor. Ama şu so­ru­la­rı so­ru­yor:

Te­rör ör­gü­tü­ne des­tek ve­ren es­ra­ren­giz si­te­nin do­ma­in sa­hi­bi­nin biz­zat ib­raz et­ti­ği ad­res­te AK­P’­nin en önem­li isim­le­ri­ne ait bir vak­fın ve onun sa­hi­bi ol­du­ğu bir eği­tim ku­ru­mu­nun fa­ali­yet­te bu­lun­ma­sı “te­sa­dü­f” söz­cü­ğüy­le izah edi­le­bi­lir mi?
Oku­lun ku­ru­cu­la­rı­nın bu ger­çek­ten ha­ber­dar ol­ma­ma­la­rı müm­kün mü?
IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan si­te­nin on­la­rın ad­re­si­ne ka­yıt­lı ol­ma­sı­nı na­sıl açık­lı­yor­lar?

Si­te­nin AK­P’­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­yen ve IŞİ­D’­i an­cak Tür­ki­ye­’nin ve si­lah kul­lan­mak­sı­zın dur­du­ra­bi­le­ce­ği yö­nün­de, AKP üze­rin­den Ba­tı­’ya me­saj­lar ve­ren ya­yın­la­rı­nı onay­lı­yor­lar mı?”


İlgili yazılar

Gök: Erdoğan da Anayasayı ilga’dan yargılanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir” sözüne CHP’den çok sert karşılık geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent

Çankaya köşkünün Başbakanlığa devri dava yolunda

Çankaya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin Atatürk Orman Çiftliği’ne taşınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nün başbakanlığa devredilmesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açmaya

Başbakanlık korumalarının terbiyesizliği!

Şehit Astsubay Başçavuş Nurettin Öztürk’ün Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninden sonra Başbakanlık ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları arasında arbede

Bir Cevap Yazın