Bilal oğlan davayı kaybetti!

Bilal oğlan davayı kaybetti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu hakkında açtığı dava karara bağlandı.

Kı­lıç­da­roğ­lu, 30 Mart Ye­rel Se­çi­mleri ön­ce­sin­de Amas­ya mi­tin­gin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dö­ne­min baş­ba­ka­nı Er­do­ğa­n’­ı eleş­tir­di ve “Oğ­lu­nun TÜR­GEV di­ye bir vak­fı var. Bu vak­fa pa­ra­lar ne­re­den ge­li­yor? Se­nin oğ­lu­nun ne ay­rı­ca­lı­ğı var? Oğ­lu­nun ay­rı­ca­lı­ğı, rüş­vet top­la­ma mer­ke­zi baş­ka­nı ol­ma­sı­dı­r” de­di. Bu­nun üze­ri­ne Bi­lal Er­do­ğan, “Ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rıl­dı­ğı­” id­di­asıy­la 30 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Er­do­ğa­n’­ın taz­mi­nat ta­le­bi red­de­di­lir­ken, ge­rek­çe­li ka­rar­da şöy­le de­nil­di:

“Da­va­cı, söz­le­rin söy­len­di­ği dö­nem­de Baş­ba­kan, ha­len Cum­hur­baş­ka­nı olan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu ol­ma­sı se­be­biy­le top­lu­mun gö­zü önün­de­ki ki­şi­ler­den, da­va­lı ise ana mu­ha­le­fet par­ti­si li­de­ri­dir. Mi­ting­de di­le ge­ti­ri­len yol­suz­luk id­di­ala­rı o ta­rih iti­ba­rıy­la gün­cel ol­du­ğun­dan, top­lum ta­ra­fın­dan ta­kip edil­me­si se­be­biy­le ka­mu­oyu il­gi­si­nin bu­lun­du­ğu, so­ruş­tur­ma­la­rın he­nüz araş­tır­ma aşa­ma­sın­da ol­ma­sı ve ba­sı­na yan­sı­yan şek­liy­le gö­rü­nen ger­çek­li­ğe uy­gun bu­lun­du­ğu, ve­ri­liş şek­li ile olay ara­sın­da oran­tı­lı dil kul­la­nı­la­rak öz ve bi­çim den­ge­si­nin ko­run­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

Kaynak: Asuman Aranca/Sözcü


İlgili yazılar

Bayraktutan bakır madenini protesto için…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 24 saatlik eylem başlattı. Eylemin gerekçesi ise Artvin’in

Bakın milletvekillerinin maaşı ne oldu ?

Milletvekili maaşı belli oldu 2015’te milletvekillerinin emekli aylığı yüzde 9.5, maaşları yüzde 7 oranında artacak. TBMM’ye sunulan bütçe yasa tasarısıyla

Diktatör ne zaman başı sıkışsa Hitler’e sarılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli AĞBABA, Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP Hitler’in izinden giden İsrail’e sahip çıkıyor” sözlerine ilişkin

Bir Cevap Yazın