Bilal oğlandan sonra eniştesi de vakıfçı oldu

Bilal oğlandan sonra eniştesi de vakıfçı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal’den sonra damadı Beraat Albayrak da da vakıf işine el attı!..

Cumhurbaşkanı Er­do­ğa­n’­ın bü­yük kı­zı Es­ra­’y­la ev­li olan Be­rat Al­bay­rak, kar­de­şi Ser­hat ve Kal­yon İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Ö. Fa­ruk Kal­yon­cu­’y­la eği­tim vak­fı kur­du.  “Nu­n” isim­li vak­fın mal­var­lı­ğı ise şim­di­lik 150 bin li­ra.

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak İstanbul’da eğitim-kültür vakfı kurdu

Er­do­ğan Ai­le­si, “va­kıf-der­ne­k” işi­ni çok sev­di. Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan, TÜR­GEV ve Ok­çu­lar Vak­fı­’nı kur­du. Her iki ku­ru­mun ­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­da bu­lu­nu­yor. Er­do­ğa­n’­ın Be­rat Al­bay­ra­k’­la ev­li kı­zı Es­ra Al­bay­rak ise Tür­ki­ye Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti­’nin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si… Şim­di de Er­do­ğan Ai­le­’si­ne da­mat ola­rak gi­ren Be­rat Al­bay­rak der­nek işi­ne el at­tı. Hür­ri­ye­t’­in ha­be­ri­ne gö­re Be­rat Al­bay­rak, kar­de­şi Ser­hat Al­bay­rak ve Kal­yon İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Ömer Fa­ruk Kal­yon­cu ile bir­lik­te eği­tim vak­fı kur­du.

Mal varlığı 150 bin lira

“Nun Eği­tim ve Kül­tür Vak­fı­”­nın ama­cı; okul ön­ce­si, ilk, or­ta ve yük­se­köğ­re­tim bö­lüm­le­riy­le Türk top­lu­mu­nun kül­tü­rel, bi­lim­sel, ma­ne­vi ve sos­yal ge­liş­me­si­ne hiz­met et­me ve yük­sek dü­zey­de eği­tim hiz­met­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak, eği­tim çer­çe­ve­si için­de ka­tı­lım­cı bir si­vil top­lum ha­re­ke­ti ya­rat­mak ola­rak be­lir­til­di. Res­mi Ga­ze­te­’de ön­ce­ki gün yer alan Baş­ba­kan­lık Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ilan­la­rı­na gö­re, Nun Eği­tim Vak­fı­‘nın ika­met­ga­hı İs­tan­bul, mal var­lı­ğı ise 150 bin li­ra ola­rak be­lir­len­di.


İlgili yazılar

Yerde yatan Ali İsmail’i dönüp dönüp tekmelemişler

Eskişehir’de 2 Haziran 2013 akşamı düzenlenen Gezi protestoları sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek  öldürülmesiyle  ilgili davanın 4. duruşması

Değer: İade-i itibar istiyorum

Dersim’de yaşanan olaylar gündeme geldiğinde 2011 yılında bir basın toplantısı düzenleyen CHP Diyarbakır il başkanı Muzaffer Değer; “Diyarbakır il başkanı

Darbe Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

15 Temmuz darbesini araştırmak üzere kurulan, “FETÖ Araştırma Komisyonu” CHP’nin  Gülen sempatizanı AKP’li Reşat Petek Başkanlığı’nda ilk toplantısını yaptı. Toplantının

Bir Cevap Yazın