Erdoğan’dan sonra Davutoğlu’da ağaç kestirdi

Erdoğan’dan sonra Davutoğlu’da ağaç kestirdi

Başbakan Davutoğlu da tıpkı Erdoğan gibi kendi rahatı için ormana acımıyor. Tayyip ağaç kestiriyordu, o da kestiriyor…

Erdoğan’ın, Baş­ba­kan­lı­ğa ge­tir­di­ği Ah­met Da­vu­toğ­lu, İs­tan­bul Gök­tür­k’­te or­man için­de yer alan Rav­za Si­te­si­’n­de otu­ru­yor. Ka­ra­yo­luy­la ula­şım zor ol­du­ğu için he­li­kop­ter­le gi­dip gel­mek is­te­di. Bu yüz­den evi­nin ya­kı­nın­da­ki or­ma­na, pist ya­pıl­dı. Ancak he­li­kop­ter pis­ti­nin ya­nın­da, Kemer Country Binicilik Kulübü’nün tesisleri var. At­la­rın he­li­kop­ter gürültüsünden ür­ke­ce­ği he­sap­lan­ma­dı. Ay­rı­ca Da­vu­toğ­lu­’- nun eviy­le pist ara­sı­na, ağaç ke­si­le­rek yol ya­pı­la­ca­ğı da id­di­a edi­li­yor…

Davutoğlu için ormanı kesip özel pist yaptılar

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n, An­ka­ra­’da bin­ler­ce ağa­cı kes­ti­rip Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’ne 1000 oda­lı ka­çak sa­ray dik­ti­rir­ken, ha­le­fi Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu da boş dur­ma­dı. Se­le­fi Er­do­ğan ile ya­rı­şan Da­vu­toğ­lu, ön­ce İs­tan­bul Gök­tür­k’­te bu­lu­nan evinin çev­re­sin­de­ki 50 yıl­lık me­şe ağaç­la­rı­nın ‘gü­ven­li­k’ ge­rek­çe­siy­le ke­sil­me­si ta­li­ma­tı­nı ver­di. Rav­za Si­te­si­’nin çev­re­sin­de­ki ağaç­lar sö­kü­lür­ken, Or­man Ba­kan­lı­ğı ve Eyüp Be­le­di­ye­si­’ne ha­ber ver­me ge­re­ği his­se­dil­me­di.

PİST YETMEZ YOL DA GEÇECEK

Ar­dın­dan Ke­mer Co­unt­ry’­de çok sa­yı­da atın bu­lun­du­ğu Bi­ni­ci­lik Ku­lü­bü­’ nün or­ta­sı­na; at­la­rın ve bi­ni­ci­le­rin ça­lış­ma ala­nı­na yi­ne ağaç­lar ke­si­le­rek he­li­kop­ter pis­ti ya­pıl­dı. Böl­ge sa­kin­le­ri, Baş­ba­ka­n’­ın he­li­kop­ter­den in­dik­ten son­ra evi­ne ula­şa­bil­me­si için ay­rı­ca yol açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, “O yo­lun ya­pıl­ma­sı için tek yol var, o da ağaç kat­li­amı. Dev­let adam­la­rı­nın eliy­le, İs­tan­bu­l’­un sa­yı­lı ağaç­lık böl­ge­le­rin­den bi­ri yok edi­li­yor” dedi. İs­tan­bu­l’­da bi­ni­ci­lik spo­ruy­la il­gi­le­nen­ler için az sa­yı­da­ki mer­kez­ler­den bi­ri olan Binicilik Kulübü’nün or­ta­sı­na he­li­kop­ter pis­ti kon­du­rul­ma­sı­nın hiç­bir iza­hı­nın ola­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den va­tan­daş­lar, “He­li­kop­te­rin ini­şi ve kal­kı­şı sı­ra­sın­da, sa­ha­da bu­lu­nan at­lar cid­di bir bi­çim­de ür­ke­cek. Ön­ce­den ha­ber ve­ril­me­si de du­ru­mu de­ğiş­tir­me­ye­cek” diye konuştu.


İlgili yazılar

Böyle Rektör olmaz!

Kobani için oturma eylemi düzenlemek isteyen Ankara Üniversitesi öğrenci ve hocalarının, okula baskın düzenleyen polis tarafından yaka paça gözaltına alınmalarının

Ağrı’da 5 PKK’lı öldürüldü

Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında yapılması planlanan Bahar Şenliğinde kamu düzenini sağlamak için geceden itibaren tertiplenmeye başlayan 15 subay ve 255

Destici: Erdoğan-Davutoğlu koalisyonu görüşüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun koalisyon için görüştüklerini söyledi.  Destici  Dışişleri Konutu ile

Bir Cevap Yazın