Minnet ve saygıyla anıyoruz

Minnet ve saygıyla anıyoruz

19 Ma­yıs 1919… Emperyalizme karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yeti­’nin kuruluşunun belli olduğu tarihtir. Top­rak­la­rı düş­man kuv­vet­le­rin­ce iş­gal edi­len ül­ke­yi kur­ta­ra­cak mü­ca­de­le­nin baş­lan­gıç ta­ri­hi­dir…

Ulu Önder’in 19 Ma­yıs 1919 gü­nü Sam­su­n’­a ayak basmasıyla kur­tu­lu­şun da ilk adı­mı da atılmış oldu.

Ata­türk, Sam­sun’a çı­kı­şı­nı Nu­tuk’ta şu şe­kil­de an­lattı: “1919 yı­lı Ma­yıs’ının 19′un­cu gü­nü Sam­sun’a çık­tım. Ge­nel du­rum ve man­za­ra: Os­man­lı Dev­le­ti’nin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, Dün­ya Sa­va­şı’nda ye­nil­miş, Os­man­lı or­du­su her ta­raf­ta ze­de­len­miş, şart­la­rı ağır bir ateş­kes Ant­laş­ma­sı im­za­la­mış, Bü­yük Har­bin uzun yıl­la­rı bo­yun­ca, mil­let yor­gun ve fa­kir bir hal­de. Mil­le­ti ve mem­le­ke­ti Dün­ya Sa­va­şı’na so­kan­lar, ken­di ha­yat­la­rı en­di­şe­si­ne dü­şe­rek mem­le­ket­ten kaç­mış­lar. Sal­ta­nat ve hi­la­fet ma­ka­mın­da bu­lu­nan Vah­det­tin, soy­suz­laş­mış, tahtını em­ni­ye­te ala­bi­le­ce­ği­ni ha­yal et­ti­ği al­çak­ça ted­bir­ler araş­tır­mak­ta. Da­mat Fe­rit Pa­şa’nın baş­kan­lı­ğın­da­ki hü­kü­met aciz, hay­si­yet­siz, kor­kak. Or­du­nun elin­den si­lah­la­rı ve cep­ha­ne­si alın­mış ve alın­mak­ta. İti­laf dev­let­le­ri, ateş­kes ant­laş­ma­sı­nın hü­küm­le­ri­ne uy­ma­ya lü­zum gör­mü­yor­. İti­laf do­nan­ma­la­rı ve as­ker­le­ri İs­tan­bul’da, Ada­na vi­la­ye­ti Fran­sız­lar, Ur­fa, Ma­raş, Ga­zi­an­tep İn­gi­liz­ler ta­ra­fın­dan iş­gal edil­miş. Mer­zi­fon ve Sam­sun’da İn­gi­liz as­ker­le­ri bu­lu­nu­yor. 15 Ma­yıs 1919′da iti­laf dev­let­le­ri­nin uy­gun gör­me­siy­le Yu­nan Ordu­su İz­mir’e çı­kar­tı­lı­yor. Hı­ris­ti­yan azın­lık­lar giz­li, açık mil­li emel ve mak­sat­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye, dev­le­tin bir an ev­vel çök­me­si­ne, ça­lı­şı­yor­lar­dı.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlikve Spor Bayramı kutlu olsun.


İlgili yazılar

Eski ordu mensuplarına çağrıda bulunuldu

Antalya Ajansının iddiasına göre askerlik şubeleri eski ordu mensuplarına çağrıda bulundu. Sefer görev emri bulunup çağrılan eski ordu mensuplarına 48

Büyük uzlaşma imza altına alındı

CHP, MHP, DSP, DP ve BTP’nin genel başkanlarının katılımıyla Ankara Swissotel’de, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hazırlanan ortak deklarasyon imzalandı.

Akşener dava açtı

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener kendisi hakkında  uygunsuz görüntülerin olduğunu söyleyen havuz medyası a Haber televizyonu programcıları Mehmet Barlas’ın oğlu

Bir Cevap Yazın