YÖK, TBMM’NİN İRADESİNE UYMADI

Üniversite adayları arasında çokça tartışmaya yol açan adım 4+4+4 yasası olarak bilinen yasa ile eklenen aşağıdaki maddeyle başladı.
“Kanun No. 6287

MADDE 14 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yükseköğretime giriş ve yerleştirme:
MADDE 45 – Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şekilde yapılır:
a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı puanının yüzde onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî sınavdan alınan puana eklenir.”

Bunun anlamı nedir?
Üniversiteye yerleştirmede yıllardır okulun başarısını da gözeten Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı esas alınırken bu kanun maddesiyle bundan sonra Öğrencinin diploma ortalaması yani kişisel başarısı ele alınacaktır.
Bu tepkiye yol açtı çünkü özellikle başarılı okullarda okuyan (Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinde) öğrenciler tepki gösterdiler. Tepkinin en büyük gerekçesi ise yarış başlamışken kural değiştirilmesiydi.

Bunu gözeten hükümet hasırladığı kanun teklifine (Torba yasa) bu hükmü de koydu ve en azından bu yıl uygulanmasın dedi.

Bu teklif mecliste görüşülerek kanunlaştı.

Kanunlaşan madde aynen şöyle;
6353 sayılı Kanun;
MADDE 10 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hesaplanır.”
Bu madde kanunlaşırken gerekçe olarak ne gösterilmiş bir de ona bakalım:
“Madde 9- 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2012-2013 öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile kabul edilerek yayımlanmıştır. 2012-ÖSYS’ye ilişkin tüm işlemler bu Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve 2012-Yükseköğretime Geçiş Sınavı 1 Nisan 2012 tarihinde uygulanmıştır. Uygulamada tereddüt yaratmamak için 2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanması öngörülmektedir”
TBMM bu kadar açık ve net bir gerekçeyle çıkardığı kanuna rağmen YÖK 12.07.2012’de toplanarak hayır ben bu maddeye göre değil daha önce belirlenen yani okul başarısını gözetmeyen puanı esas alacağım kararını almıştır. https://basin.yok.gov.tr/files/57b7c6481d039d1657433f196fdde749..pdf
Yani TBMM bu maddeyi boşu boşuna görüşmüştür. Yani TBMM’ye bu maddeyi getirenler boşu boşuna getirmişlerdir.
Sonuç olarak YÖK, Milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin gerekçelerine ve bu gerekçelere uygun olarak düzenlenip kanunlaşan kanun maddesine uymamış yarış başladıktan sonra kural değiştirme yolunu tercih etmiştir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi


İlgili yazılar

Cürmün kadar yer bile yakamıyorsun!

Bizden habersiz Ortadoğu’da yaprak kımıldamaz diyenler çocuklar ölürken nutuk atıyor. Filistin’de ölen çocukların sayısı 100’ü geçti. Çocuklar hangi ırktan hangi

Şerefine Kılıçdaroğlu!

18. Olağanüstü Kurultay, CHP’de ‘elit’ bir tartışma daha başlattı. Rakibi Muharrem İnce ile girdiği yarışta 415’e karşılık 740 oyla koltuğunu

PES YANİ SAYIN BAŞBAKAN

Sayın Başbakan bu… Günlük söylemlerde bulunmayı alışkanlık haline getirdi. Böyle olunca, dün söylediğini ‘söylemedim’ diyebiliyor. Yaptığını ‘yapmadım’, yapmadığını da ‘ben

Bir Cevap Yazın