2015 seçimleri nisan ayında yapılacak

2015 seçimleri nisan ayında yapılacak

Hükümet, Haziran 2015’teki seçimleri 2 ay önceye alma hazırlığına girdi. Gerekçe olarak sınavlar ve Suriye’deki gelişmeler gösterildi.

Tür­ki­ye, 2015 Ni­san ayı­nın so­nu iti­ba­ri ile yo­ğun bir sı­nav ma­ra­to­nu­na gi­re­cek. Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Gi­riş Sı­na­vı    (TE­OG), ha­zi­ran ayı­nın ikin­ci ve üçün­cü haf­ta­la­rın­da da Li­sans Yer­leş­tir­me Sı­nav­la­rı (LYS) sı­nav­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 12 Ha­zi­ra­n’­da okul­lar ka­pa­na­ca­ğı için in­san­la­rın yaz­lık ya da mem­le­ket­le­ri­ne git­me dö­ne­mi baş­la­ya­cak. Sa­bah ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; bu ge­liş­me­le­rin en geç 7 Ha­zi­ran 2015 Pa­zar gü­nü ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ge­nel se­çim­le­ri olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen hü­kü­met, se­çim­le­ri ni­san ayı so­nu ya da ma­yıs ayı­nın he­men ba­şın­da yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Ka­ra­rı Mec­lis ve­re­cek

Baş­kent An­ka­ra ku­lis­le­ri­ne gö­re ge­nel se­çim­le­rin er­ke­ne alın­ma­sı­nın bir­den faz­la ne­de­ni bu­lu­nu­yor. Sı­nav ve okul tak­vi­mi­nin dı­şın­da en önem­li ge­rek­çe­ler­den bi­ri de Su­ri­ye ve Ira­k’­ta ya­şa­nan kriz… Tür­ki­ye sı­nı­rı­nın he­men kar­şı­sın­da­ki ça­tış­ma­la­rın olum­suz et­ki­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı, çö­züm sü­re­ci­nin bu­na bağ­lı ola­rak zo­ra gir­me­si ve bu­nun se­çim so­nuç­la­rı­na yan­sı­ma­sı ola­rak gös­te­ri­li­yor. Hü­kü­me­tin er­ken se­çim için Mec­li­s’­ten ka­rar çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. Ka­ra­ra gö­re se­çim tak­vi­mi ye­ni­den be­lir­le­ne­cek.


İlgili yazılar

Tüzüğümüzü benimseyen herkese kapımız açık

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin 5-6 Eylül’de yapacağı olağanüstü kurultay öncesi eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu’na PM üyeliği teklif

Aygün: Varlık yönetim şirketleri tehdit ediyor

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, büyük bölümü işsiz ve yoksul olduğu için bankalara olan borcunu ödeyemeyen borçlu vatandaşın, varlık yönetim

CHP: Ağaoğlu’nu işletmişler

İşadamı Ali Ağağoğlu’nun “Kılıçdaroğlu aradı, özür diledi” açıklamasına CHP’den yalanlama geldi. CHP İletişil koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada ” İşadamı Ali

Bir Cevap Yazın