Çok eşliliği kabul etmişti, şimdi de şeriatı istiyor

Çok eşliliği kabul etmişti, şimdi de şeriatı istiyor

AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin ai­le da­nış­ma­nı Si­bel Üre­sin, bu kez de “Tür­ki­ye­’ye şe­ri­at gel­me­li­” de­di.

EVLİLİKTE çok eş­li­li­ği des­tek­le­yen açık­la­ma­la­rıy­la dik­kat çe­ken AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin ai­le da­nış­ma­nı Si­bel Üre­sin, bu kez de “Tür­ki­ye­’ye şe­ri­at gel­me­li­” de­di.

İk­ti­dar yan­lı­sı te­le­viz­yo­nun can­lı ya­yı­nın­da konuşan İslami yaşam koçu Üre­sin, şe­ri­atın ‘kor­kunç ve kö­tü­’ bir şey gi­bi al­gı­la­tıl­ma­sı­na kar­şı ol­du­ğu­nu sa­vun­du. Şe­ri­atın gel­me­si ha­lin­de bir­çok hu­kuk­suz­lu­ğun gi­de­ri­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Si­bel Üre­sin söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“Ben şe­ri­atı eşit­tir hu­zur ola­rak al­gı­lı­yo­rum. Özel­lik­le te­ca­vü­zün, ai­le için­de ya­şa­nan saç­ma sa­pan iliş­ki­le­rin, uyuş­tu­ru­cu­nun, al­ko­lün ve di­ni­mi­zin ha­ram ola­rak ni­te­len­dir­di­ği her şe­yin ya­sak­lanacağını bil­mek… Bu ta­bi­i ki in­sa­na hu­zur ve­ren bir şey. Bun­dan do­la­yı da ba­na ca­zip ge­li­yor. Al­kol ya­sak­lan­ma­lı. Fu­hu­şun da bit­me­si ge­re­ki­yor.”


İlgili yazılar

AOÇ’de yargı kararları uygulanmıyor

Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına rağmen inşaatların devam

Canlı bombanın kimliği belirlendi.

Başbakan Davutoğlu, askeri servis aracına yönelik saldırıyı yapanların kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Davutoğlu Genelkurmay Başkanı Akar’ı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada; “Şu

AOÇ’nin Bir Bölümü Daha Satıldı!

Anakara’nın akciğeri olarak bilinen ve kent içinde adeta sayfiye yeri olarak kent halkının nefes alabildiği Atatürk’ün Ankaralılara armağanı olan AOÇ’nin

Bir Cevap Yazın