Damadın da Haşhaşi mi ?

Damadın da Haşhaşi mi ?

Yeni Şafak’tan kovulan Profesör Osman Özsoy açıkladı. Erdoğan’a, “damat Berat Albayrak da mı Haşhaşi” diye sordu.

AB­D’­de­ki ka­çak imam Fet­hul­la­h’­a sa­vaş açan ve “Haş­ha­şi” di­ye he­de­fe ko­yan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­a kö­tü sür­priz. Kı­zı Es­ra­’nın ko­ca­sı Be­rat Al­bay­ra­k ’­ın ce­ma­at oku­lun­dan me­zun ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Göz­ler on­da!

Bu açık­la­ma­yı ise yan­daş Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­den ko­vu­lan ya­zar Prof. Os­man Öz­soy twit­te­r’­dan yap­tı. Ba­ka­lım Er­do­ğan, “Pa­ra­lel­ci, Haş­ha­şi, ana­nas­çı” ilan et­tik­le­ri ara­sı­na da­ma­dı­nı da ko­ya­cak mı?..

Ka­rı­şık iliş­ki­ler!..

Ce­ma­at oku­lun­dan me­zun olan Berat Albayrak , Er­do­ğa­n’­ın bü­yük kı­zı Es­ra­’y­la ev­li. Pen­sil­van­ya­’y­la iliş­ki­si me­rak ko­nu­su.

Cemaat lisesinin fotoğraf albümünde Berat var

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak, kar­de­şiy­le yö­net­tik­le­ri ga­ze­te­ler­de her­ke­si “Pa­ra­lel­ci” ilan edi­yor­lar­dı. Ama tak­ke düş­tü kel gö­rün­dü. Me­ğer Be­rat, “Pa­ra­lel­ci”­nin ha­sıy­mış. Ce­ma­atin er­kek li­se­sin­de 1031 nu­ma­ra­lı öğ­ren­ciy­miş. Bu fo­toğ­raf al­bü­mü de ka­nı­tı…

Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun

Prof. Öz­soy, twit­te­r’­da, “Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Be­rat, hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du, Haş­ha­şi mi?” yaz­dı…

10 yıl önce aileye girdi

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra, Be­rat Al­bay­ra­k’­la 2004 yı­lın­da ev­len­di. Be­rat Al­bay­rak şu anda Ça­lık Hol­din­g’­in ­CE­O’­su…

Erdoğan’ın damadı ‘paralel’ okulundan

Prof. Özsoy, “Erdoğan’ın damadı Berat, hizmet okulunda okudu. O da mı haşhaşi?” diye sordu.

CumhurbaşkanıTay­yip Er­do­ğan, Baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem­de sa­vaş aç­tı­ğı Gü­len ce­ma­ati­ni her fır­sat­ta yer­den ye­re vu­ru­yor. Ce­ma­ate da­ha ön­ce “ör­güt, vi­rü­s” gi­bi ben­zet­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, da­ha ile­ri gi­de­rek “Haş­ha­şi­le­r” bi­le de­miş­ti. Tür­ki­ye gün­de­mi­ne bom­ba gi­bi dü­şen ve bir sü­re ön­ce ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­rek üze­ri ka­pa­tı­lan 17-25 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan em­ni­yet ve yar­gı­da ce­ma­at­çi ol­duk­la­rı id­di­asıy­la bir­çok ki­şi tas­fi­ye edil­miş­ti. An­cak Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki bir is­min de “pa­ra­lel­ci­” ol­du­ğu öne sü­rül­dü.

Ce­ma­at­çi ol­du­ğu id­di­asıy­la, hü­kü­mete ya­kın bir ha­ber si­te­sin­de­ki ve Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­de­ki ya­zı­la­rı­na son ve­ri­len Prof. Dr. Os­man Öz­soy, bu id­di­ayı dün at­tı­ğı bir twe­et’­le gün­de­me ge­tir­di. Öz­soy, Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra ile ev­li olan da­ma­dı Be­rat Al­bay­ra­k’­ın 1992-93 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lı’n­da Özel Fa­tih Er­kek Li­se­si­’n­de öğ­ren­ci­ ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, sı­nıf öğ­ren­ci al­bü­mü­nü pay­laş­tı. Prof. Osman Öz­soy, me­sa­jın­da “MG­K’­da Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Da­ma­dın Be­rat, Hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du haş­ha­şi mi? Gü­zel bir öğ­ren­cim­di­” yaz­dı.


İlgili yazılar

Hükümet Adli Yıl açılışını protesto etti

Yargıtay Başkanı Ali Alkan  yargının bağımsızlığına gölge düşüren uygulamaların alanen  yapıldığını söyledi. Hükümetin protesto ettiği Adli Yıl açılış törenine TBB

Gökçek’in Çankaya düşmanlığı

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, yaptığı açıklamada, “Melih Gökçek’in Çankaya’nın en hareketli mekanlarının bulunduğu Selanik Caddesinde esnafı, öğrencileri, işine giden

5 yıl sonra yeniden…

Hukuk camiasının aranılan avukatlarından biri olan 49 yaşındaki Rukiye Kibar, 10 yıl önce yıllardır nefes almasını zorlaştıran burnundaki poliplerden kurtulmak

Bir Cevap Yazın