DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ TBMM’DEN GEÇTİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ TBMM’DEN GEÇTİ

Meclis Genel Kurulu’nda, siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandanın Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerle de yapılabilmesini öngören Demokratikleşme Paketi kabul edildi.
Demokratikleşme Paketi olarak adlandırılan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

TÜRKÇE’NİN YANI SIRA FARKLI DİL VE LEHÇELERLE DE PROPAGANDA YAPILABİLECEK

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:
Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilecek.

EŞ GENEL BAŞKANLIK SİSTEMİ

Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecek.

BELDELERDE TEŞKİLAT KURULMASI ZORUNLU OLMAYACAK

Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelecek. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilecek. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu olmayacak.

YAPILACAK YARDIMLAR SADECE PARTİ İHTİYAÇLARI VEYA PARTİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Yapılacak yardımlar sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılacak.
Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılacak. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılacak. Yapılacak yardım bir milyon Türk Lirasından az olamayacak. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulacak.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN YENİ HÜKÜMLER GELİYOR

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde söz konusu hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilecek.

YER VE GÜZERGÂHI, MAHALLİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİ TARAFINDAN BELİRLENECEK

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve kanunda sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenecek. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilecek.

YEREL GAZETELER İLE VALİLİK VE KAYMAKAMLIK İNTERNET SİTELERİNDEN İLAN EDİLEREK HALKA DUYURULACAK

Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulacak.

DÜZENLEME KURULU

Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde Düzenleme Kurulu kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilecek.

KAPALI YERLERDEKİ TOPLANTILAR İSE SAAT 24.00’E KADAR YAPILABİLECEK

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

KOLLUK TARAFINDAN YAPILDIĞI BELLİ OLACAK ŞEKİLDE KAYDEDİLEBİLECEK

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilecek. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacak.

KURUL BAŞKANI DAĞILMA KARARI ALACAK

Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde Kurul veya toplanamadığı takdirde Kurul Başkanı dağılma kararı alacak ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirecek.

MAHALLİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİ TARAFINDAN TOPLANTININ SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEYECEĞİNE DAİR KARAR ALINACAK

Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, kanunda belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü haline dönüşürse; Düzenleme kurulu veya kurulbaşkanı
toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan edecek ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirecek.
Düzenleme kurulunun veya kurulbaşkanının
bu görevi yerine getirmemesi hâlinde, durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilecek. Mahallin en büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınacak.
Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderecek.

FARKLI DİL VE LEHÇELERLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPMAK AMACIYLA, ÖZEL OKUL AÇILABİLECEK

Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla, özel okul açılabilecek. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek. Bu kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;
Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
Kişinin eğitim ve öğretim hakkının kullanmasına,
Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;
Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.
Dini inancın gereğinin yerine getirilmesini veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

NEFRET SUÇLARI

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasî düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
Bir kişinin işe alınmasını,
Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

KÖY İSİMLERİ DEĞİŞEBİLECEK

Köyler eski isimlerini alabilecek.
Ön seçimler esnasında yapılacak propagandalarda Türkçe’den başka dil ve yazı kullanılması yasağı kaldırılıyor, adayların ön seçim propagandasında kendilerini Türkçe’den başka dil ve yazıyla da ifade edebilecek.
Her nevi fitre, zekat, kurban derileri ve bağırsak yardımlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri sayılmasına ilişkin düzenleme yürürklükten kaldırılıyor.
Şapka İktisası Hakkında Kanunla, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilmesini düzenleyen Türk Ceza Kanununun 222’nci maddesi, yürürlükten kaldırılıyor.


İlgili yazılar

Göçmenler ekonomiyi kötü etkiliyor

OECD’nin “Göçmen Entegrasyonu Göstergeleri 2015 – Yerleşme” başlıklı raporuna göre, 2002-2006 döneminde Türkiye’de yılda ortalama 13 bin 4 yabancı, Türk

Ergenekon’un Savcısını Hatırlıyor Musunuz?

Yargıtay son sözü söyledi: Ergenekon diye bir örgüt yok. Ergenekon yoktu da Ali Tatar, Kuddusi Okkır, İlhan Selçuk, Türkan Saylan,

Vekil Oldular Ama Koltuğu Bırakmadılar

AKP’li milletvekilleri, hem vekillik hem de şirket yöneticiliği yapıyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP Karaman Milletvekili Recep

Bir Cevap Yazın