Genelkurmayı kapatın gitsin

Genelkurmayı kapatın gitsin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğılu “Bu hü­kü­me­tin eli­ne tez­ke­re ver­mek teh­li­ke­li. Te­rör­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek­se Ge­nel­kur­ma­y’ı ka­pa­tın git­sin.”dedi.

Sözcü Gazetesi’den Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan CHP lideri “Niyetin IŞİD de­ğil Esad ol­du­ğu­nu ak­lı ba­şın­da olan her­kes bi­li­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ di­yen MHP’­nin mil­li­yet­çi­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aça­rım ben…” diye konuştu

İş­te Kı­lıç­daroğ­lu­’nun sözleri:

Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı

Dünyada şu al­gı var: Tür­ki­ye, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD), El Nur­sa, El Kai­de gi­bi ör­güt­le­re mad­di, ma­ne­vi des­tek ve­ri­yor. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, AB­D’­ye git­me­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rı ile ABD ve dö­nü­şün­de­ki ko­nuş­ma­la­rı ara­sın­da 180 de­re­ce­lik bir dö­nüş yap­tı. Şim­di, ‘Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­mak için Tür­ki­ye’nin rol oy­na­ya­ca­ğı­nı­’ söy­lü­yor. Ba­tı ül­ke­le­ri­nin hiç­bi­ri ‘Ben as­ke­ri­mi Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na gö­tü­re­ce­ği­m’ de­mi­yor. Ak­lı ba­şın­da olan hü­kü­met gön­der­mez.

5 mad­de­lik ön­lem

Türkiye’nin sı­nır öte­si­ne as­ker gön­der­mek ye­ri­ne al­ma­sı ge­re­ken baş­ka ön­lem­ler var. Ön­ce bun­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­si ge­re­kir­ken, IŞİ­D’­e önem­li öl­çü­de des­tek­ler ver­di­ği­ni bir­çok ül­ke­nin yet­ki­li­le­ri de açık­lı­yor.

Tür­ki­ye’nin yap­ma­sı ge­re­ken şun­lar ol­ma­lı:

1- Sı­nır­la­rı­mız tam an­la­mıy­la kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­lı.

2- IŞİD men­su­bu te­rö­rist­ler sı­nır­la­rı­mız­da ya­ka­lan­dı­ğı za­man ya da Tür­ki­ye­’ye ya­ra­lı ola­rak ge­ti­ril­dik­le­rin­de te­da­vi­le­ri de ya­pıl­dık­tan son­ra yar­gı önü­ne çı­ka­rıl­ma­lı.

3- IŞİD te­rör ör­gü­tü için mi­li­tan dev­şi­ren mer­kez­ler kon­trol al­tı­na alın­ma­lı.

4- Yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye­’ye ge­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nı Tür­ki­ye­’de kar­şı­la­yan, on­la­rı IŞİ­D’­le bu­luş­tu­ran te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­na izin ve­ril­me­me­li.

5- IŞİ­D’­in Tür­ki­ye üze­rin­den pa­zar­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak pet­ro­lüy­le mü­ca­de­le et­me­li.

Ge­nel­kur­ma­y’­ı ka­pa­tın

Hükümet Tür­ki­ye­’nin ba­şı­nı be­la­ya so­ku­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ve­ren­ler, ül­ke­mi­zi ay­nı za­man­da Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na sü­rük­le­yen­ler­dir. Tür­ki­ye­’ ye şe­hit­ler gel­me­si­ne ne­den ola­cak­lar­dır. Bun­lar bi­li­ne bi­li­ne tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ver­di­ler. Tez­ke­re­de Ira­k’­ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edi­lir­ken, Su­ri­ye­’ nin top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edil­mi­yor. Amaç, IŞİ­D’­le mü­ca­de­le et­mek de­ğil Su­ri­ye­’de Esa­d’­ı de­vir­mek.
Tezkerede Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek ya­ban­cı ül­ke as­ker­le­ri de yer alı­yor. Gü­ven­li­ği­miz için Tür­ki­ye­’ye, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin pos­ta­lı de­ğe­cek­se, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor­sa o za­man Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ka­pa­tın git­sin.

Tez­ke­re çok risk­li…

Suriye sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan va­tan top­ra­ğı­mız Sü­ley­man Şah Say­gı Ka­ra­ko­lu da tez­ke­re­de yer alı­yor. Oy­sa o top­rak­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin top­ra­ğı­dır. Ora­ya ya­ban­cı bir gü­cün mü­da­ha­le­si olur­sa, bu­na her za­man anın­da mü­da­ha­le hak­kı­mız var. Bu­nun için Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­ra­rı­na da ge­rek yok. Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne bir sal­dı­rı ol­ma­sı du­ru­mun­da, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için hü­kü­met ken­di­si­ne hak­lı ge­rek­çe bu­la­cak.
Unutmayalım, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ve med­ya­ya sı­zan or­tam din­le­me­sin­de, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için ken­di gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zi Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne doğ­ru ateş et­ti­rip, bu­nun Su­ri­ye ta­ra­fın­dan kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rü­lüp sal­dı­rıl­ma­sı se­nar­yo­su ko­nu­şul­muş­tu.

MHP mil­li­yet­çi­li­ği…

Hükümetin eli­ne böy­le bir tez­ke­re ve­ril­me­me­liy­di. Böy­le bir tez­ke­re ver­mek­le bü­yük bir risk alın­dı. Ni­yet, IŞİD de­ğil Esa­d’­dır. Ak­lı ba­şın­da olan her­kes, bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor.
Tez­ke­re­ye, Mec­li­s’­te AKP mil­let­ve­kil­le­riy­le bir­lik­te MHP’­li mil­let­ve­kil­le­ri de oy ver­di. MHP, ken­di ül­ke­mi­zin top­ra­ğın­da ya­ban­cı as­ke­rin pos­ta­lı­nı gör­me­yi uy­gun gö­rü­yor­sa, mil­li­yet­çi­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aça­rım.

Ya­ban­cı as­ker ol­maz

Ülkemizde bir sa­vaş yok. Ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin ül­ke­miz­de ne işi var? IŞİ­D’­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­yor­san sen bit­miş­sin de­mek­tir. As­ker bu­lun­du­ra­ca­ğı­na sen az ön­ce söy­le­di­ğim 5 mad­de­lik ön­le­mi al. Bun­la­rın ge­li­şi­ne, gi­di­şi­ne se­yir­ci ka­la­cak­sın, des­tek ve­re­cek­sin, şim­di de on­la­rı ge­rek­çe gös­te­rip Su­ri­ye top­rak­la­rı­na as­ke­ri­mi­zi gön­de­re­cek­sin. Böy­le hü­kü­met mi olur?
Türkiye gi­de­rek meş­ru hü­kü­met ze­mi­nin­den, ‘kor­san dev­le­t’ ze­mi­ni­ne doğ­ru hız­la ka­yı­yor. Bu du­rum, ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­na za­rar ve­ri­yor.

“Atatürk heykellerinin kırılması büyük bir ihanettir”

Son dö­nem­de ül­ke­mi­zin Gü­ney­do­ğu­su’nda, Ata­türk büst­le­ri, hey­kel­le­ri ya­kı­lı­yor. Unut­ma­ya­lım; Ata­türk, düş­man­la­rı­nın bi­le say­gı duy­du­ğu bir li­der­dir. Et­nik kim­li­ği­miz ne olur­sa ol­sun, Ata­türk he­pi­mi­zin or­tak pay­da­sı­dır, bir­leş­ti­ri­ci un­sur­dur. Büst­le­ri­nin, hey­kel­le­ri­nin kı­rıl­ma­sı, ya­kıl­ma­sı bü­yük bir iha­net­tir, mil­li mü­ca­de­le­de­ki be­ra­ber­li­ği­mi­zin yok sa­yıl­ma­sı­dır. Üs­te­lik onu kı­ran­la­rın, ya­kan­la­rın de­de­le­riy­le, be­nim de­dem Ça­nak­ka­le­’de ku­cak ku­ca­ğa yat­mak­ta­dır.
AKP ik­ti­da­rı si­ze hak­sız­lık ya­pı­yor­sa oku­lu­nu ya­ka­rak ço­cu­ğun eği­tim hak­kı­nı, ge­le­ce­ği­ni elin­den alı­yor­sun. Bu­na kim­se­nin hak­kı yok­tur. Okul­la­rı yak­mak­la bu köp­rü­le­rin de­va­mı­nı sağ­la­ya­maz­sın.

Kaynak: Saygı Öztürk / Sözcü


İlgili yazılar

Türkiye için utanç verici tablo

Başkent Ankara‘da, geçen ay EGO otobüsüne binen elleri ve bir bacağı olmayan gazi Yılmaz Yiğit’in otobüs şoförü tarafından hakarete uğradığı

Polis noktasına saldırı!

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis noktasına roket ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgeye takviye olarak giden zırhlı

10 İşçiye mezar olan İnşaatta ‘kamu yararı’ onayı

Mecidiyeköy’de 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan “cinayetin” ayrıntıları ortaya çıkıyor. Projenin TOKİ onaylı olması nedeniyle okul ve hastane binalarıyla bir sayıldığı,

Bir Cevap Yazın