Meclis soruşturma komisyonu nasıl çalışacak?

Meclis soruşturma komisyonu nasıl çalışacak?

Meclis Genel Kurulu’nda 4 eski bakan hakkında tek komisyon kurulmasına karar verildi. 15 kişilik komisyon iki ay boyunca çalışacak. Komisyonun çalışmaları gizli olacak. Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemeyecek. Meclis Genel Kurulu’nda dün 4 eski bakan hakkında tek komisyon kurulması kabul edildi.
Genel Kurul’da yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon görev yapacak. Komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçecek.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hâkimlerin davaya bakmasına veya karara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemeyecek.
Komisyonda görevli memur ve raportörler ile stenograf için de aynı hüküm uygulanacak.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ VE SÜRESİ

Soruşturma komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek.
Komisyonun çalışmaları gizli olacak. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamayacak.
Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100’ üncü maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verecek. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurul’un bilgisine sunulacak. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunlu olacak.

SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN YETKİLERİ

Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilecek; gerekli gördüklerine el koyabilecek; Bakanlar Kurulunun bütün vasıtalarından faydalanabilecek; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek.
Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardım isteyebilecek. Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazıyla isteyebilecek.
Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen bakanın savunmasını alacak.
Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilecek.

SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI

Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen bakana derhal gönderilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılacak. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülecek.
Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen bakana söz verilecek. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen bakana ait olacak ve süresi sınırlandırılamayacak.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanacak. Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilecek. Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olacak.
Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç yedi gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilecek.


İlgili yazılar

Bahçeli: Hukukçulara yargılanma konusunu incelettim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargılanması için hukukçulara inceleme talimatı verdiğini  söyledi. Bahçeli, “Gücü alınca yargılamanın da yolunu

Tuncay Özkan’ın twitini ÖZ retweetledi

Zekeriya Öz Tuncay Özkan’ın tweet’lerini retweet yaptı Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçladığı Gazeteci Tuncay Özkan’ı

RTÜK kararına iptal davası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in görevden alınması talebiyle RTÜK’e yaptığı başvurunun “Başbakan Yardımcılığına ve bilgi

Bir Cevap Yazın