Yargı AKP’nin çamaşır makinası oldu!

Yargı AKP’nin çamaşır makinası oldu!

Meclis Yolsuzluk Komisyonu’nun CHP’li üyesi Erdal Aksünger, , “AKP yar­gı­sı­nın, ça­ma­şır ma­ki­ne­si gi­bi ça­lış­tı­ğı iz­le­ni­mi var. Ola­yı ka­pa­ta­rak, 4 ba­ka­nın Mec­li­s’­te­ki dos­ya­sı­nın içi­ni de bo­şalt­tı­la­r” de­di…
TBMM’ye gönderilmesi gereken dosyaların içinin boşaltıldığını söyleyen CHP’li Aksünger, “Dosya çamaşır makinesine atıldı, temizlendi, bu karar çıktı” dedi…
Tür­ki­ye, ge­çen 17 Ara­lı­k’­ta rüş­vet ope­ras­yo­nuy­la sar­sıl­dı. 4 ba­kan, oğul­lar, ba­zı üst dü­zey bü­rok­rat­lar, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen işa­dam­la­rı rüş­vet al­mak­la-ver­mek­le suç­lan­dı. Fakat sav­cı­lık tüm id­di­ala­rı “yo­k” say­dı ve sa­nık ve şüp­he­li­ler hak­kın­da “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­”na ka­rar ver­di. İş­te bu du­rum mu­ha­le­fe­ti de is­yan et­tir­di. TBMM’­da ku­ru­lan So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun CHP’­li üye­si Er­dal Ak­sün­ger, ara­la­rın­da Re­za Zar­rab ve ba­kan ço­cuk­la­rına da verilen “ta­kip­siz­li­k” ka­ra­rına şöy­le tepki gösterdi:

‘İRAN’DA ADALET VAR’

İs­tan­bul C.Baş­sav­cı­lı­ğı, AK­P’­li ba­zı ba­kan­la­rın kir­li ça­ma­şır­la­rı­nı te­miz­le­me gö­re­vi­ni ya­pan ça­ma­şır ma­ki­ne­si de­ğil­dir. TBMM’­ye gön­de­ril­me­si ge­re­ken dos­ya­la­rın içi bo­şal­tıl­dı. Sav­cı, ‘Re­za Zar­rab dos­ya­sı­na ba­ka­ma­yız, Mec­li­s’­e gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ko­nu ba­kan­lar­la il­gi­li­’ de­di. Bu dos­ya TBMM’­ye gön­de­ril­mek üze­re ulu­sal yar­gı sis­te­mi­ne iş­le­ni­yor. An­cak, Baş­sav­cı ta­ra­fın­dan 1.5 ay TBMM’­ye gön­de­ril­me­den tu­tu­lu­yor. Yet­ki­si ol­ma­dan bu dos­ya ile il­gi­li ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­li­yor. Dos­ya, ça­ma­şır ma­ki­ne­si­ne atıl­dı, te­miz­lik ya­pıl­dı ve ta­kip­siz­lik ka­ra­rı da ve­ril­di. Türk ada­le­ti ‘bir şey yo­k’ di­ye ka­rar ver­di.
İran, Zar­ra­b’­ın or­ta­ğı ol­an Ba­bek Zen­ca­ni­’nin 3 mil­yar do­la­rı­ gasp et­ti­ği­ni öne sü­rü­yor. Bu­nun­la il­gi­li geniş çaplı so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. İran ada­le­ti­nin na­sıl te­cel­li ede­ce­ği­ni de gö­re­ce­ğiz.. Bu ko­nu­da, İra­n’­ın at­tı­ğı adım­la­rın biz­den kat kat ile­ri­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.

adalet.org’da TAKİPSİZLİĞE TEPKİ

17 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verilmesi hâkim ve savcıların paylaşım sitesi adalet.org’da büyük tartışma yarattı. “Susalım. Konuşursanız paralel olursunuz” tepkisi, “O savcıyı Yargıtay üyesi yapacaklar mı” sorusu geldi.
İşte yapılan ilginç yorumlardan bazıları:
Kemal Çavdar (Hakim): Demek ki Reza bir bakana gerçekten boş bavul hediye etmiş. Demek ki Reza bir bakana saati ödünç olarak vermiş. Demek ki Reza iyi çocukmuş.
Ahmet Türkeri (Hakim): Gün gelir size de geometrik bir şekille oluşturdukları kulpu takarlar merak etmeyin.
Tuncay Demir (Savcı): Bakanlık, HSYK seçimlerinin meyvelerini toplamaya başladı.
Yüksel Aytekin (Savcı): İran kadar olaydık bari. Adamlar Reza’nın ortağı Babek Zencani’yi cezaevinde tutuyor ve yargılıyor.

Kaynak: Saygı Öztürk/Sözcü


İlgili yazılar

Yalçın Küçük-Doğu Perinçek Kapışması!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile Prof. Dr. Yalçın Küçük Hulki Cezioğlu’nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında karşı karşıya geldi. Son

Kılıçdaroğlu: Adalet Siyasetin Emrine Verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin siyasetin emrine verilmesi halinde insan hakları ihlallerinin kaçınılmaz olacağını söyledi. Adalet yürüyüşüne devam eden

52 milyar dolarlık devlet mülkü sattı ve gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık karnesini çıkararak, “Ülke borca battı, vatandaş borca battı,

Bir Cevap Yazın