DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

Türkiye’nin haftalardır ko­nuş­tu­ğu ’17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­’, AK­P’­ye bü­yük dar­be vur­du. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki sa­vaş kızışırken; in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ses ka­yıt­la­rı, si­ya­se­tin ate­şi­ni yük­selt­ti. Li­der­ler, se­çim mi­ting­le­rin­de ka­set­ler üze­rin­den bir­bir­le­ri­ne yük­le­nir­ken, Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­le yap­tı­ğı öne sü­rü­len ve ge­çen pa­zar­te­si çı­kan ses kay­dı, AK­P’­nin oy­la­rın­da sert bir dü­şü­şe ne­den ol­du. O kayıtlardan birinde Bilal Erdoğan’ın anket sonuçlarına dahi müdahale ettiği iddia edilmişti.
“CHP farkı kapatıyor”
2011 ge­nel se­çim­le­ri­ni tam isa­bet bi­len SO­NAR, ta­pe­ler­den he­men son­ra sa­ha­ya in­di. 3’ü bü­yük­şe­hir ol­mak üze­re 7 il ve il­çe­le­rin­de, seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu. SO­NAR Baş­ka­nı Ha­kan Bay­rak­çı, anketle ilgili SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di: “AKP oy­la­rın­da 10-15 pua­na va­ran dü­şüş var. AKP, di­ğer par­ti­ler­le ba­şa baş ol­du­ğu pek çok be­le­di­ye­yi kay­be­de­bi­lir. Sa­hil­ler CHP’­de an­cak MHP, İç Ana­do­lu ve Ka­ra­de­ni­z’­de pat­la­ma ya­pa­cak. An­tal­ya­’da CHP far­kı 10 pua­na ka­dar çı­kar­dı. De­tay­lı ça­lış­ma­mı­zı çok ya­kın­da ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız.”
Öte yandan Gezici Araştırma Şirketi de yayınladığı son anketinde AKP hükümetinin oylarının eridiğine dikkat çekmişti. Halkın büyük çoğunluğunun hükümetin yargıya müdahale ettiğine, İnternet sansürü gibi uygulamalarına onay vermediğine dikkat çekmişti.


İlgili yazılar

Bursa’da CHP’lilere jandarma engellemesi!

Cumhuriyet Halk Partisi seçim minibüslerinin çalışmaları, Bursa Gürsu Kaymakamlığı tarafından ‘miting’ yapıldığı gerekçesiyle engellendi. Haklarında tutanak tutulmak istenen partililer ile

IĞDIR’ın Mürşitali Köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Alime Yarşi, tabanca ile vurulmuş olarak bulundu ve hastaneye kaldırılırken öldü.

Turpçu: ÇED Raporu Değiştirilecek!

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, daha önce verilen olumsuz ÇED raporuna rağmen Kilimli İlçesi Muslu Beldesi`nde yapılması planlanan 700 MW

Bir Cevap Yazın