DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

Türkiye’nin haftalardır ko­nuş­tu­ğu ’17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­’, AK­P’­ye bü­yük dar­be vur­du. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki sa­vaş kızışırken; in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ses ka­yıt­la­rı, si­ya­se­tin ate­şi­ni yük­selt­ti. Li­der­ler, se­çim mi­ting­le­rin­de ka­set­ler üze­rin­den bir­bir­le­ri­ne yük­le­nir­ken, Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­le yap­tı­ğı öne sü­rü­len ve ge­çen pa­zar­te­si çı­kan ses kay­dı, AK­P’­nin oy­la­rın­da sert bir dü­şü­şe ne­den ol­du. O kayıtlardan birinde Bilal Erdoğan’ın anket sonuçlarına dahi müdahale ettiği iddia edilmişti.
“CHP farkı kapatıyor”
2011 ge­nel se­çim­le­ri­ni tam isa­bet bi­len SO­NAR, ta­pe­ler­den he­men son­ra sa­ha­ya in­di. 3’ü bü­yük­şe­hir ol­mak üze­re 7 il ve il­çe­le­rin­de, seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu. SO­NAR Baş­ka­nı Ha­kan Bay­rak­çı, anketle ilgili SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di: “AKP oy­la­rın­da 10-15 pua­na va­ran dü­şüş var. AKP, di­ğer par­ti­ler­le ba­şa baş ol­du­ğu pek çok be­le­di­ye­yi kay­be­de­bi­lir. Sa­hil­ler CHP’­de an­cak MHP, İç Ana­do­lu ve Ka­ra­de­ni­z’­de pat­la­ma ya­pa­cak. An­tal­ya­’da CHP far­kı 10 pua­na ka­dar çı­kar­dı. De­tay­lı ça­lış­ma­mı­zı çok ya­kın­da ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız.”
Öte yandan Gezici Araştırma Şirketi de yayınladığı son anketinde AKP hükümetinin oylarının eridiğine dikkat çekmişti. Halkın büyük çoğunluğunun hükümetin yargıya müdahale ettiğine, İnternet sansürü gibi uygulamalarına onay vermediğine dikkat çekmişti.


İlgili yazılar

Atanmış vekil ile atanmış memur birbirine girdi!

Hakkari’nin Beytüşşebap ilçe kaymakamı  Kadir Güntepe ile HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü sosyal medya üzerinden kapıştı.  Terör örgütünün 600 militanla

Gökçek: IŞİD ve PKK ile Deneyecekler!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek darbe tehlikesinin geçmediğini belirterek “önümüzdeki günlerde IŞİD ve PKK aracılığı ile yeni bir kalkışma

25 yıllık türkü AKP’lileri çileden çıkarttı! (Video)

TBMM’deki her kavganın içinde yer alan ve “vukuat milletvekilllerinden” biri olan AKP Malatya milletvekili yıllardır söylenen “satın eşşek sıpaları” türküsünü

Bir Cevap Yazın