DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

DEMİŞTİ AMA… YOLSUZLUK AKP’Yİ ERİTİYOR

Türkiye’nin haftalardır ko­nuş­tu­ğu ’17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­’, AK­P’­ye bü­yük dar­be vur­du. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki sa­vaş kızışırken; in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ses ka­yıt­la­rı, si­ya­se­tin ate­şi­ni yük­selt­ti. Li­der­ler, se­çim mi­ting­le­rin­de ka­set­ler üze­rin­den bir­bir­le­ri­ne yük­le­nir­ken, Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­le yap­tı­ğı öne sü­rü­len ve ge­çen pa­zar­te­si çı­kan ses kay­dı, AK­P’­nin oy­la­rın­da sert bir dü­şü­şe ne­den ol­du. O kayıtlardan birinde Bilal Erdoğan’ın anket sonuçlarına dahi müdahale ettiği iddia edilmişti.
“CHP farkı kapatıyor”
2011 ge­nel se­çim­le­ri­ni tam isa­bet bi­len SO­NAR, ta­pe­ler­den he­men son­ra sa­ha­ya in­di. 3’ü bü­yük­şe­hir ol­mak üze­re 7 il ve il­çe­le­rin­de, seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu. SO­NAR Baş­ka­nı Ha­kan Bay­rak­çı, anketle ilgili SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di: “AKP oy­la­rın­da 10-15 pua­na va­ran dü­şüş var. AKP, di­ğer par­ti­ler­le ba­şa baş ol­du­ğu pek çok be­le­di­ye­yi kay­be­de­bi­lir. Sa­hil­ler CHP’­de an­cak MHP, İç Ana­do­lu ve Ka­ra­de­ni­z’­de pat­la­ma ya­pa­cak. An­tal­ya­’da CHP far­kı 10 pua­na ka­dar çı­kar­dı. De­tay­lı ça­lış­ma­mı­zı çok ya­kın­da ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız.”
Öte yandan Gezici Araştırma Şirketi de yayınladığı son anketinde AKP hükümetinin oylarının eridiğine dikkat çekmişti. Halkın büyük çoğunluğunun hükümetin yargıya müdahale ettiğine, İnternet sansürü gibi uygulamalarına onay vermediğine dikkat çekmişti.


İlgili yazılar

Kocasakal: Yeni Anayasa Yeni Rejim Demektir!

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal “Yeni anayasa demek yeni rejim demektir. Yani ‘Biz yeni anayasa istiyoruz’ talebinin karşılığı ‘Biz yeni

Gök: Cumhurbaşkanı paranın kotrolünü elinde tutmak istiyor

Levent Gök Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık tartışmalarını ortaya atması ve tartıştırmasının hedef saptırmak olduğunu söyledi.

Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Cemaat ile yaptığı işbirliği ile devletteki hukuka bağlı  memurları sürgün edip gözaltına alan AKP iktidarı yeni bir döneme hızlı başladı.

Bir Cevap Yazın